Phân quyền tài khoản trên Casso

Trong hệ thống Casso, hiện chỉ có 2 cấp phân quyền đơn giản: Owner và Member. Tính năng cho phép nhiều thành viên cùng tham gia vào quản lý, theo dõi và chỉnh sửa một số tác vụ về đồng bộ giao dịch.

Ngoài các tính năng chung giữa hai cấp phân quyền Owner và Member, thì mỗi cấp có những tính năng chỉ riêng Owner được thực hiện và một số hạn chế của Member trong hệ thống quản lý chung doanh nghiệp trên hệ thống Casso.

Owner

Owner là tài khoản nguồn khởi tạo thông tin doanh nghiệp và có quyền cao nhất.

  • Có quyền thêm, xoá một tài khoản Ngân hàng

  • Có quyền thay đổi ngày bắt đầu kết nối cho từng tài khoản Ngân hàng

  • Có quyền thêm, xoá một Thành viên Doanh nghiệp

Khi có thông báo hệ thống hoặc cảnh báo từ Casso (ví dụ như Sai mật khẩu, Nâng cấp gói, Cảnh báo lượng giao dịch... ), tài khoản của Owner sẽ nhận được thông báo đầu tiên.

Member

Member là tài khoản thành viên, có thể được thêm vào bởi Owner hoặc Member, có thể tham gia quản lý, theo dõi nhưng có những hạn chế sau:

  • Không có quyền thay đổi ngày bắt đầu kết nối của tài khoản ngân hàng

  • Không có quyền được xoá Tài khoản ngân hàng đã được kết nối

  • Không được xoá các Member khác

Hướng dẫn thêm Thành viên vào doanh nghiệp

Với tác vụ thêm thành viên vào doanh nghiệp, quá trình thêm vào có thể được thực hiện bởi Owner hoặc Member. Các bước thêm thành viên, như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Casso trên my.casso.vn

Bước 2: Tại menu Thiết lập, chọn Thành viên, chọn Thêm thành viên

Bước 3: Điền Email của thành viên bạn muốn thêm vào => ấn Tìm => ấn Mời

Chú ý: Email của thành viên muốn thêm vào phải là email đã đăng kí tài khoản Casso.

Sau khi thực hiện các bước thêm Thành viên, thành viên được thêm vào sẽ nhận được Email xác nhận từ Casso => ấn Chấp nhận lời mời để tham gia vào doanh nghiệp.

Hướng dẫn xoá Thành viên

Với tác vụ xoá Thành viên chỉ được thực hiện bởi Owner. Được thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản Casso, menu Thiết lập, chọn Thành viên, chọn Thêm thành viên

Bước 2: Ấn Xoá tài khoản thành viên muốn loại bỏ => Hộp thoại xuất hiện => Đồng ý

Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi phân quyền Owner, không thể thực hiện các thao tác như xoá thành viên, cần liên hệ với Casso để thay đổi được quyền Owner.

Last updated