Tích hợp Webhook tùy chỉnh
Casso cho phép tích hợp với một Webhook API gọi tới server của bạn. Mỗi khi có giao dịch mới, Casso sẽ thực hiện gọi tới API bạn đã thiết lập sẵn để gửi thông tin giao dịch này.
Truy cập trang web: https://developer.casso.vn/ để xem hướng dẫn chi tiết
Last modified 2mo ago
Copy link