Tích hợp Webhook tùy chỉnh

Casso cho phép tích hợp với một Webhook API gọi tới server của bạn. Mỗi khi có giao dịch mới, Casso sẽ thực hiện gọi tới API bạn đã thiết lập sẵn để gửi thông tin giao dịch này.

Truy cập trang web: https://developer.casso.vn/webhook/thiet-lap-webhook-thu-cong để xem hướng dẫn chi tiết

Last updated