Tích hợp Mattermost

Sau khi tích hợp thành công, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một channel Mattermost mà người dùng đã định sẵn.

Tạo webhook URL trên Mattermost

  • Mở ứng dụng Mattermost và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  • Vào Main menu => Integrations => Incomming Webhook.

  • Chọn Add Incomming Webhook.

  • Điền các thông tin cần thiết và chọn channel muốn nhận thông tin biến động số dư => Save.

  • Sau đó, Mattermost sẽ tạo ra một đường dẫn Webhook URL cho phép Casso sử dụng để thực hiện tích hợp. Sao chép nội dung đường dẫn của Webhook URL này để chuẩn bị cập nhật vào tích hợp trong Casso.

Nếu không thấy Integrations trong Main Menu, bạn vui lòng vào System Console > Integrations > Integration Management với vai trò là system admin, còn nếu không phải system admin thì bạn phải liên hệ admin để mở tính năng này.

Thiết lập tích hợp Mattermost trong Casso

  • Truy cập Casso, vào menu Kết nối => Kho ứng dụng => tìm kiếm và thêm tích hợp ứng dụng Mattermost.

  • Tại cửa sổ tích hợp, ta chọn ngân hàng muốn nhận thông báo và nhập Webhook URL đã sao chép ở bước 1 vào trường Nhập thông tin Mattemost => Gọi thử để kiểm tra đã có thông báo chưa.

  • Nếu gọi thử thành công, ta Lưu thay đổi để bắt đầu sử dụng.

GLHF!

Last updated