Links

Tích hợp Haravan

Mỗi khi phát sinh một giao dịch mới, dựa trên mã đơn hàng và số tiền người dùng đã chuyển, Casso sẽ tự động xác nhận thanh toán và chuyển trạng thái đơn hàng trực tiếp trên website Haravan.
Hướng dẫn lấy Token (API Key) từ Haravan
Bước 1: Truy cập vào admin
Truy cập vào trang admin trên website Haravan của bạn => Ứng dụng => Ứng dụng riêng
Cửa sổ tạo ứng dụng của Haravan
Bước 2: Tạo Ứng dụng và cấu hình Ứng dụng
Chỉnh sửa lại cấu hình: cho phép đọc ghi ở đơn hàng => lưu lại.
Chú ý: Lưu token của ứng dụng để bước tiếp theo dán vào API Key của Casso.

Cấu hình tích hợp Casso vào Haravan

Truy cập vào Casso => Kho ứng dụng => Chọn Ứng dụng Haravan trên danh sách hiển thị hoặc trong kết quả tìm kiếm từ khóa haravan.
Chọn ngân hàng nhận thanh toán trên Haravan.
Nhập Token (tạo từ Haravan ở Bước 2) vào trường API Key trên cửa sổ tích hợp của Casso => Thiết lập Tiền tố, Hậu tố.
  • Khách hàng cần thiết lập Tiền tố, Hậu tố trên tích hợp tương ứng với thông tin Tiền tố, Hậu tố đơn hàng trên Haravan.
  • Khách hàng cần thiết lập Tiền tố, Hậu tố trên tích hợp là các ký tự in hoa nếu Haravan không được thiết lập Tiền tố, hậu tố.
Nhấn nút Tiếp tục => Gọi thử => Lưu tích hợp => Lấy mã Haravan
Sao chép code thanh toán được tạo ra ngay bên dưới để chuẩn bị cài đặt vào hệ thống Thanh toán của Haravan.

Thiết lập trang thanh toán trên Haravan

Vào trang Admin của Haravan => Cấu hình => Phương thức thanh toán. Ở đây ta chọn tạo phương thức thanh toán mới => phương thức Chuyển khoản ngân hàng (VietQR) => Lưu lại.
Vào trang Admin => Cấu hình => Thanh toán. Ở mục Xử lý đơn hàng dán đoạn code Casso đã tạo ra ở bên trên vào trường Nội dung thông báo thêm rồi lưu lại.
Vậy là đã hoàn tất toàn bộ các bước thiết lập, cùng kiểm tra lại kết quả thôi nào.