Tích hợp Haravan
Hướng dẫn tích hợp Casso vào Haravan. Để mỗi khi có một giao dịch mới, Casso sẽ xác nhận thanh toán đến trang web haravan của bạn tương ứng với số tiền người dùng đã chuyển và mã đơn hàng

Hướng dẫn lấy Token (API Key) từ Haravan

Bước 1: Truy cập vào admin

Truy cập vào admin trang web của bạn => Ứng dụng => Ứng dụng riêng
Cửa sổ tạo ứng dụng của Haravan

Bước 2: Tạo Ứng dụng và cấu hình Ứng dụng

Chỉnh sửa lại cấu hình. Cho phép đọc ghi ở đơn hàng sau đó lưu lại
Cấu hình ứng dụng

Cấu hình tích hợp Haravan

Truy cập vào Casso rồi chọn phần tích hợp
Nhập Token (API key của app của tạo từ Haravan) và lưu lại
Tiền tố là các kí tự sẽ cộng với mã đơn hàng khi thanh toán. Ví dụ mã đơn hàng là 1234 và tiền tố là DH => Nội dung thanh toán là DH1234. Nên điền trường trường này >=2 kí tự và <=10 kí tự (in hoa). Để thuận tiện cho quá trình xác nhận thanh toán

Thiết lập trang thanh toán

Vào trang Admin => Cấu hình => Phương thức thanh toán. Ở đây tạo ra phương thức thanh toán mới và lưu lại
Vào trang Admin => Cài đặt => Thanh toán. Ở mục xử lý đơn hàng copy code Casso đã gen ra và dán vào đây rồi lưu lại.
Vậy là xong toàn bộ các bước thiết lập cùng kiểm tra lại kết quả thôi nào
Last modified 3mo ago