Tích hợp Slack
Sau khi tích hợp thành công, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một channel Slack mà người dùng đã định sẵn.

Tạo Webhook URL trên Slack

  • Quay trở lại giao diện chính của Slack, chọn channel có sẵn hoặc tạo channel mới - nơi mà bạn muốn Casso gửi thông tin giao dịch vào. Sau đó bấm vào nút Add Incoming WebHooks integration.
  • Sau đó, Slack sẽ tạo ra một đường dẫn Webhook URL cho phép Casso sử dụng để thực hiện tích hợp. Sao chép nội dung đường dẫn của Webhook URL này.

Thiết lập tích hợp Slack trong Casso

  • Truy cập Casso, vào menu Kết nối => Tích hợp => thêm tích hợp ứng dụng Slack.
  • Tại cửa sổ tích hợp, ta chọn ngân hàng muốn nhận thông báo và nhập Webhook URL đã sao chép ở bước 1 vào trường Nhập thông tin Slack => Gọi thử để kiểm tra đã có thông báo chưa.
  • Nếu gọi thử thành công, ta Lưu thay đổi để bắt đầu sử dụng.
Copy link
On this page
Tạo Webhook URL trên Slack
Thiết lập tích hợp Slack trong Casso