Tích hợp Slack

Tạo Webhook URL trên Slack

1/ Đăng nhập vào Slack.com trên trình duyệt 2/ Cài đặt App Incoming Webhooks bằng cách truy cập vào link https://magik.slack.com/apps/A0F7XDUAZ-incoming-webhooks và bấm nút Add to Slack
3/ Chọn channel Slack bạn muốn casso gửi thông tin giao dịch mới vào. Sau đó bấm vào nút Add Incoming WebHooks integration
4/ Slack sẽ tạo ra một đường dẫn Webhook URL cho phép Casso sử dụng để thực hiện tích hợp

Thiết lập tích hợp Slack trong Casso

1/ Truy cập vào menu Thiết Lập > Tích hợp , sau đó bấm vào dòng tích hợp Slack 2/ Nhập Webhook URL đã lấy được ở bước 1. và click ra bên ngoài để URL mới cập nhật
Last modified 1yr ago