Tích hợp Airtable

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể tích hợp sử dụng Casso để theo dõi trực tiếp biến động số dư, thông tin giao dịch từ tài khoản ngân hàng ngay tại giao diện bảng tính của Airtable.

Trước khi bắt đầu:

1. Truy cập Casso, đăng nhập tài khoản trên my.casso.vn.

2. Trong menu Kết nối => Kho ứng dụng => chọn ứng dụng Airtable.

3. Chọn tích hợp Airtable.

4. Chọn tài khoản ngân hàng bạn muốn tích hợp với Airtable.

5. Ở mục 2, dùng template mẫu Quản lý thu chi (Casso) => Giao diện template Quản lý thu chi trên Airtable sẽ hiện lên => Chọn Copy base.

6. Chọn workspace bạn muốn lưu trữ base mới vào => chọn Add base.

7. Tạo Automations trên Airtable để nhận webhook.

  • Chọn AUTOMATIONS trên thanh công cụ => Create a custom webhook.

  • Chọn Add Trigger => When webhook received.

  • Sao chép đường dẫn webhook.

8. Quay lại cửa sổ tích hợp Airtable trên Casso => điền thông thông tin đường dẫn webhook mới sao chép vào trường Airtable Webhook URL trên Casso => Gọi thử.

9. Nếu kết quả trả về là Success => Quay lại giao diện trên Airtable => Add action => Create record.

  • Ở phần cấu hình action chọn Table là incoming and spending.

  • Sau đó thiết lập trường Mã GD dữ liệu từ Casso và cột trên Airtable.

  • Sau đó thiết lập các trường còn lại, thao tác tương tự khi thiết lập trường Mã GD. - Mã GD: webhook => body => id - Mã tham chiếu: webhook => body => refid - Mô tả: webhook => body => description => original - Giá trị: webhook => body => amount - Ngày diễn ra: webhook => body => datetime => valueDatetime - Số tài khoản: webhook => body => acountNumber - Tài khoản ảo: webhook => body => virtualAccount => virtualAcount - Tên tài khoản ảo: webhook => body => virtualAccount => virtualAccountName - Tài khoản đối ứng: webhook => body => corresponsiveAccount => corresponsiveAccount - Tên tài khoản đối ứng: webhook => body => corresponsiveAccount => corresponsiveName - Tên ngân hàng đối ứng: webhook => body => corresponsiveAccount => corresponsiveBankName

Ký tự => tương ứng với continue trong Airtable.

10. Kiểm tra action => Chọn Generate a preview.

11. Preview thành công => Bật On để kích hoạt Automation.

12. Quay lại giao diện của Casso => chọn Lưu.

Vậy là bạn đã tích hợp Casso vào Airtable thành công, bây giờ bạn chỉ cần chuyển khoản và xem kết quả.

GLHF!

Last updated